آزمایشات

نام روش اندازه گیری
RIA
نوع نمونه
ادرار رندوم ( ترجیحاً صبحگاهی) یا 24 ساعته
حجم نمونه
10 میلی لیتر
کمترین حجم نمونه
5 میلی لیتر
پایداری در دمای اتاق * ( 18-25 درجه سانتیگراد )
7 روز در دمای 8 -2 c˚ ، سه ماه در 20- c˚
پایداری در دمای یخچال * ( 2-8 درجه سانتیگراد )
در 8 -2 c˚ یا 20- c˚
نیازهای همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
راهنمای جمع آوری نمونه
ماده نگهدارنده: 10 تا 15گرم Boric acid یا 10 تا 15میلی لیتر Acetic acid
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
معیار رد نمونه
حجم کم، همولیز،ایکتریک،لیپمیک
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
پس از گزارش جواب ، 7 روز