آزمایشات

مورد استفاده
تشخیص بیماری متابولیکی گالاکتوزمیا
نام روش اندازه گیری
chemical
نوع نمونه
DBS (filter card)
حجم نمونه
one paper
پایداری در دمای اتاق * ( 18-25 درجه سانتیگراد )
3 روز در دمای 25-15 c˚و 7 روز در دمای 8 -2 c˚ و 3 ماه در 20- c˚
پایداری در دمای یخچال * ( 2-8 درجه سانتیگراد )
در 8 -2 c˚ یا 20- c˚ یا 25-15 c˚
راهنمای جمع آوری نمونه
فایل الصاق شود.
اطلاعات لازم از بیمار
سن ، سابقه بیماری های متابولیک ، نسبت فامیلی پدرومادر
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
ندارد