آزمایشات

نام روش اندازه گیری
TLC
نوع نمونه
خون تام ، مایعات بدن ، ادرار رندوم یا 24 ساعته
حجم نمونه
ادرار 100 میلی لیتر ، سایر نمونه ها 10 میلی لیتر
کمترین حجم نمونه
ادرار 50 میلی لیتر ، سایر نمونه ها 5 میلی لیتر
پایداری در دمای اتاق * ( 18-25 درجه سانتیگراد )
7 روز در دمای 8 -2 c˚ ، دو ماه در 20- c˚
پایداری در دمای یخچال * ( 2-8 درجه سانتیگراد )
در 8 -2 c˚ یا 20- c˚
نیازهای همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود. تکمیل پرسشنامه سم شناسی
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
پس از گزارش جواب ، 14 روز