آزمایشات

نام روش اندازه گیری
IFA
نام های مشابه
-
نوع نمونه
نمونه بيوپسي روي سرولوژي و دورن يخ
حجم نمونه
-
کمترین حجم نمونه
-
پایداری در دمای اتاق * ( 18-25 درجه سانتیگراد )
-
پایداری در دمای یخچال * ( 2-8 درجه سانتیگراد )
6 ساعت
پایداری در دمای فریزر * ( 20- و پایین تر )
6 ساعت
نیازهای همراه نمونه
نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه
راهنمای جمع آوری نمونه
-
اطلاعات لازم از بیمار
سن بيمار
معیار رد نمونه
-
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
-
اطلاعات بالینی
به عهده پاتولوژيست است.
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد.