آزمایشات

نام روش اندازه گیری
آگلوتيناسيون
نام های مشابه
Rapid Plasma Reagin
نوع نمونه
سرم
حجم نمونه
1ml
کمترین حجم نمونه
0.5ml
پایداری در دمای اتاق * ( 18-25 درجه سانتیگراد )
-
پایداری در دمای یخچال * ( 2-8 درجه سانتیگراد )
7 روز
پایداری در دمای فریزر * ( 20- و پایین تر )
7 روز
نیازهای همراه نمونه
نام و نام خانوادگي، نوع نمونه
راهنمای جمع آوری نمونه
فريز دفريز نشود، نمونه بايد در دماي معمولي 25 تا 15 درجه باشد و سانتريفوژ نشود در دماي اتاق و بايد سريع منجمد نشود.
اطلاعات لازم از بیمار
سن بيمار
معیار رد نمونه
هموليز، لخته، ليپميک، ضد انعقاد نامناسب
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
-
اطلاعات بالینی
آنتي بادي هايي که در پاسخ به عفونت ترپونما پاليدوم ايجاد مي شوند به دو گروه آنتي بادي هاي غير ترپونمايي و آنتي بادي هاي اختصاصي - ترپونمايي طبقه بندي مي شوند. چنين آنتي بادي هايي مي توانند در ساير شرايط مثل بيماري هاي اتوايميون و حاملگي نيز توليد شوند. در تست غربالگري براي سفليس کاربرد دارد.
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
10 تا 14 روز