آزمایشات

نام روش اندازه گیری
Papanicolaou staining
نوع نمونه
مایعات بدن ، ادرار حاوی فرمالین 10%
حجم نمونه
20 میلی لیتر
کمترین حجم نمونه
10 میلی لیتر
پایداری در دمای اتاق * ( 18-25 درجه سانتیگراد )
2 روز در دمای 8 -2 c˚، اسلاید تهیه شده سه ماه در 15 تا 25 c˚
پایداری در دمای یخچال * ( 2-8 درجه سانتیگراد )
در 8 -2 c˚
نیازهای همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
معیار رد نمونه
حجم کم