آزمایشات

نام روش اندازه گیری
Atomic abs.
نوع نمونه
سرم ، ادراررندوم یا24ساعته
"رجوع شود به صفحه اطلاعات تکمیلی آزمایشها"
حجم نمونه
سرم 1 میلی لیتر ، ادرار 10 میلی لیتر
کمترین حجم نمونه
سرم 0.5 میلی لیتر ، ادرار 5 میلی لیتر
پایداری در دمای اتاق * ( 18-25 درجه سانتیگراد )
7 روز در دمای 8 -2 c˚ ، سه ماه در 20- c˚
پایداری در دمای یخچال * ( 2-8 درجه سانتیگراد )
در 8 -2 c˚ یا 20- c˚
نیازهای همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
راهنمای جمع آوری نمونه
ماده نگهدارنده: 10 تا 15میلی لیتر Hcl 6 mol/L
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
معیار رد نمونه
حجم کم ، همولیز ، ایکتریک ، لیپمیک
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
پس از مشورت با پزشک باید یک هفته قبل از نمونه گیری از مصرف مکمل های دارویی ، ویتامین ها ، مواد معدنی و داروهای غیر ضروی اجتناب ورزید.
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
پس از گزارش جواب ، 7 روز