آزمایشات

نام روش اندازه گیری
ايمونوتوربيدومتري
نام های مشابه
-
نوع نمونه
سرم، پلاسما EDTA، پلاسما هپارينه
حجم نمونه
0.1ml
کمترین حجم نمونه
0.5ml
پایداری در دمای اتاق * ( 18-25 درجه سانتیگراد )
24 ساعت
پایداری در دمای یخچال * ( 2-8 درجه سانتیگراد )
3 روز
پایداری در دمای فریزر * ( 20- و پایین تر )
3 روز
نیازهای همراه نمونه
نام و نام خانوادگي، نوع نمونه
راهنمای جمع آوری نمونه
-
اطلاعات لازم از بیمار
سن بيمار
معیار رد نمونه
هموليز، ايکتريک، ليپميک
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
-
اطلاعات بالینی
-
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
10 تا 14 روز