آزمایشات

نام روش اندازه گیری
ISE
نوع نمونه
سرم،مایعات بدن،مدفوع،ادراررندوم یا24ساعته
"رجوع شود به صفحه اطلاعات تکمیلی آزمایشها"
حجم نمونه
مدفوع 2 گرم ،سایر نمونه ها 1 میلی لیتر
کمترین حجم نمونه
مدفوع 1 گرم ، سایر نمونه ها 0.5 میلی لیتر
پایداری در دمای اتاق * ( 18-25 درجه سانتیگراد )
7 روز در دمای 8 -2 c˚ ، سه ماه در 20- c˚
پایداری در دمای یخچال * ( 2-8 درجه سانتیگراد )
در 8 -2 c˚ یا 20- c˚
نیازهای همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
راهنمای جمع آوری نمونه
ماده نگهدارنده: 10 تا 15گرم Boric acid
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
معیار رد نمونه
حجم کم ، همولیز ، ایکتریک ، لیپمیک
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
پس از گزارش جواب ، 7 روز