آزمایشات

نوع نمونه
پوست ، مایعات بدن و.....
پایداری در دمای اتاق * ( 18-25 درجه سانتیگراد )
آزمایش در روز جمع آوری نمونه باید انجام شود.
نیازهای همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
پس از گزارش جواب ، 7 روز