آزمایشات

نام روش اندازه گیری
رنگ سنجي
نام های مشابه
-
نوع نمونه
ادرار 24 ساعته و رندوم
حجم نمونه
20ml
کمترین حجم نمونه
10ml
پایداری در دمای اتاق * ( 18-25 درجه سانتیگراد )
-
پایداری در دمای یخچال * ( 2-8 درجه سانتیگراد )
1 هفته
پایداری در دمای فریزر * ( 20- و پایین تر )
1 هفته
نیازهای همراه نمونه
نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه
راهنمای جمع آوری نمونه
-
اطلاعات لازم از بیمار
سن بيمار
معیار رد نمونه
-
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
-
اطلاعات بالینی
سيترات از تشکيل سنگ کليه جلوگيري مي کند که اين امر از طريق اتصال به کلسيم صورت مي پذيرد. درمان دارويي با سيترات پتاسيم در ممانعت از تشکيل برخي از سنگ ها مفيد است. در بيماراني که سنگ هاي کليه مي سازند مي تواند ايديوپاتيک ثانويه به نقص در اسيدي شدن ادرار بدليل سوء جذب روده کوچک يا ثانويه به هيپوکالمي باشد.
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد.