آزمایشات

نام روش اندازه گیری
photometeric
نوع نمونه
سرم،پلاسماEDTA،ادراررندوم(ترجیحاًصبحگاهی)یا24ساعته
"رجوع شود به صفحه اطلاعات تکمیلی آزمایشها"
حجم نمونه
0.4 میلی لیتر
کمترین حجم نمونه
0.2 میلی لیتر
پایداری در دمای اتاق * ( 18-25 درجه سانتیگراد )
5 روز در دمای 8 -2 c˚ ، شش ماه در 20- c˚
پایداری در دمای یخچال * ( 2-8 درجه سانتیگراد )
در 8 -2 c˚ یا 20- c˚
نیازهای همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
راهنمای جمع آوری نمونه
از تکرار چرخه ذوب و انجماد خودداری گردد.
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
معیار رد نمونه
حجم کم، همولیز،ایکتریک،لیپمیک
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ناشتا
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
پس از گزارش جواب ، 7 روز