آزمایشات

نام روش اندازه گیری
Elisa
نوع نمونه
سرم
حجم نمونه
0.4 میلی لیتر
کمترین حجم نمونه
0.2 میلی لیتر
پایداری در دمای اتاق * ( 18-25 درجه سانتیگراد )
2 روز در دمای 8 -2 c˚ ، دو ماه در 20- c˚
پایداری در دمای یخچال * ( 2-8 درجه سانتیگراد )
در 8 -2 c˚ یا 20- c˚
نیازهای همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
معیار رد نمونه
حجم کم، همولیز
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ناشتا، قبل از آزمایش از مصرف Clonidine اجتناب گردد.
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
پس از گزارش جواب ، 7 روز