آزمایشات

نام روش اندازه گیری
فلوسايتومتري
نام های مشابه
-
نوع نمونه
خون کامل هپارينه ، خون کامل EDTA ، سرم
حجم نمونه
خون کامل : 10ml / سرم : 2ml
کمترین حجم نمونه
خون کامل : 5ml / سرم : 1ml
پایداری در دمای اتاق * ( 18-25 درجه سانتیگراد )
-
پایداری در دمای یخچال * ( 2-8 درجه سانتیگراد )
12ساعت
پایداری در دمای فریزر * ( 20- و پایین تر )
12ساعت
نیازهای همراه نمونه
نام و نام خانوادگي بيمار ، نوع نمونه ، پر کردن پنل شرح حال
راهنمای جمع آوری نمونه
-
اطلاعات لازم از بیمار
سن بيمار
معیار رد نمونه
-
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
-
اطلاعات بالینی
-
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد.