آزمایشات

نام روش اندازه گیری
رنگ آميزي حياتي
نام های مشابه
-
نوع نمونه
خون کامل EDTA
حجم نمونه
0.1ml
کمترین حجم نمونه
0.5ml
پایداری در دمای اتاق * ( 18-25 درجه سانتیگراد )
6 ساعت
پایداری در دمای یخچال * ( 2-8 درجه سانتیگراد )
3 روز
پایداری در دمای فریزر * ( 20- و پایین تر )
3 روز
نیازهای همراه نمونه
نام و نام خانوادگي، نوع نمونه
راهنمای جمع آوری نمونه
-
اطلاعات لازم از بیمار
سن بيمار
معیار رد نمونه
هموليز
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
-
اطلاعات بالینی
رتيکولوسيت ها گلبول هاي قرمز جواني هستند که هسته خود را از دست داده اند ولي هنوز داراي بقاياي اسيدنوکلوئيک ريبوزومي مي باشند.
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
3 روز