آزمایشات

نام روش اندازه گیری
Ensyme Colorimetry
نوع نمونه
سرم ، پلاسما هپارینه ، پلاسما EDTA ، ادرار رندوم ( ترجیحاً صبحگاهی)
حجم نمونه
سرم 1 وادرار 20 میلی لیتر
کمترین حجم نمونه
سرم 0.5 و ادرار 10 میلی لیتر
پایداری در دمای اتاق * ( 18-25 درجه سانتیگراد )
3 روز در دمای 8 -2 c˚ ، سه ماه در 20- c˚
پایداری در دمای یخچال * ( 2-8 درجه سانتیگراد )
در 8 -2 c˚ یا 20- c˚
نیازهای همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
معیار رد نمونه
حجم کم ، لیپمیک ، همولیز
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ترجیحاً ناشتا
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
پس از گزارش جواب ، 14 روز