آزمایشات

نام روش اندازه گیری
Aerobic&An.
نوع نمونه
ترشحات زخم
پایداری در دمای اتاق * ( 18-25 درجه سانتیگراد )
آزمایش در روز جمع آوری نمونه باید انجام شود.
پایداری در دمای یخچال * ( 2-8 درجه سانتیگراد )
در 15 تا 25 c˚
نیازهای همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
از مصرف آنتی بیوتیک اجتناب گردد.
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
پس از گزارش جواب ، 7 روز """